Tsubaki-Yu
Feb. 11 - Mar. 31, 2016
Daikoku-yu
Tokyo, Japan